Instonians Golf Society - Reminder President's Day